РОЗКЛАД

проведення консультацій та вступних випробувань

до Інституту УДО України Київського національного університету

імені Тараса Шевченка у 2017 році

 

освітній ступінь: Магістр”

спеціальність:  251 Державна безпека”

магістерська програма: “Охоронна діяльність та безпека”

Дата Час Вступні випробування Аудиторія
24 липня понеділок 09:00 Консультація з додаткового вступного випробування  

25 липня

вівторок

09:00 Додаткове вступне випробування 213, 202, 319

26 липня

середа

09:00 Консультація до вступного іспиту з іноземної мови

27 липня

четвер

09:00 Вступний іспит з іноземної мови

28 липня

п’ятниця

09:00 Консультація до вступного випробування з фаху
29 липня субота 09:00 Вступне випробування з фаху

_______________________________________________________________________________________________

Вартість навчання в магістратурі для осіб,

які зараховані на навчання в 2017 році:

        

Заочна форма навчання – 12 720 грн. за навчальний рік

Денна форма навчання – 18 000 грн. за навчальний рік

______________________________________________________________________________________________________

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

у 2017 році

(на навчання за освітнім ступенем магістра)

Освітня діяльність в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Інститут) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 р. № 1236

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інститут є відокремленим військовим навчальним підрозділом Київського національного університету імені Тараса Шевченка та оголошує набір на підготовку фахівців в межах ліцензованого обсягу: 40 осіб на денну та 40 осіб на заочну форми навчання, за освітнім ступенем магістра для потреб Управління державної охорони України та інших кваліфікованих робітників для військових формувань, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, утворених відповідно до законів України.

1.2. Прийом на навчання до Інституту у 2017 році здійснюється на спеціальність 251 "Державна безпека" за освітньою програмою "Охоронна діяльність та безпека" - на денну (термін навчання 1 рік 6 місяців) та заочну (термін навчання 1 рік 9 місяців) форми навчання.

1.3. До Інституту на навчання приймаються:

1.3.1. Особи, які проходять військову службу в Управлінні державної охорони України (далі – УДО України) - на денну та заочну форму навчання за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням) і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Військовослужбовці, які прийняті на військову службу за контрактом з числа осіб офіцерського складу, після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням, яким дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Інші категорії військовослужбовців з дозволу Начальника УДО України або його заступників можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від служби (відповідно до п.8, розділу 1 «Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями УДО України» затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року №982/2007) - на заочну форму за державним замовленням.

1.3.2. Особи, які проходять військову, спеціальну службу в органах виконавчої влади, службу у правоохоронних органах, військових формуваннях та інших органах, утворених відповідно до законів України - на денну та заочну форму навчання за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням) відповідно до чинного законодавства України і за кошти фізичних та юридичних осіб;

1.3.3. Громадяни України, які не визначені у п.п. 1.3.1.-1.3.2. - на денну та заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

1.4. Зарахування до Інституту здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування та відокремлено за формами навчання (денна, заочна).

1.5. Зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється після виконання державного замовлення. Оплата за навчання здійснюється в терміни, визначені контрактом.

ІІ. ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються:

- особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста у різних галузях знань;

- вступники повинні володіти іноземною мовою (англійською або німецькою) в межах стандартизованого мовного рівня системи перевірки мовних знань, умінь та навичок, відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій щодо рівня володіння іноземною мовою;

- особи, які вступають для навчання за державним замовленням, зобов’язані мати допуск до державної таємниці не нижче третьої форми (крім вступників визначених у п.1.3.3.).

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Інституті здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);

за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Інституті на конкурсній основі, відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

IV. ПОРЯДОК ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ НА НАВЧАННЯ ТА НАДАННЯ НИМИ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

4.1 ПОРЯДОК ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ З УДО УКРАЇНИ

4.1.1 Військовослужбовці, які виявили бажання вступити на навчання до Інституту, подають за підпорядкованістю на ім'я НачальникаУДО України рапорт про участь у конкурсному відборі(до 14 липня 2017 року). У рапорті, крім іншого, обов’язково зазначається: опанований вступником освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти, іноземна мова, яку вступник вивчав у попередньому вищому навчальному закладі та фіксується факт ознайомлення вступника з правилами прийому.

4.1.2 Відбіркова комісія Інституту формує навчальну справу кандидата для вступу на навчання.

До матеріалів навчальної справи вступник особисто додає:

- рапорт кандидата на ім'я Начальника УДО України про надання йому дозволу для участі у конкурсному відборі на вступ до Інституту (на момент подання документів до відбіркової комісії на рапорті повинна бути позитивна резолюція Начальника УДО України);

- заяву у паперовій формі на ім’я ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка про участь у конкурсному відборі на вступ до Інституту;

- біографічну довідку;

- завірені копії документа про вищу освіту за здобутим освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього. Особи,які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на базі освітньо-кваліфікаційногорівня спеціаліста, подають дипломи (і додатки до них) про базову і повнувищу освіту;

- службову характеристику з рекомендацією для вступу до Інституту;

- автобіографію встановленого зразка;

- завірену копію довідки про допуск до державної таємниці;

- 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

- вступну конкурсну роботу (додаток 1);

- завірену копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- завірену копію паспорта громадянина України;

- примірники наукових публікацій (за наявності);

- інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника (за наявності).

Усі копії документів засвідчуються з оригіналами відбірковою комісією Інституту або в установленому законодавством порядку.

Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

4.1.3 Випускники 2017 року денної форми навчання вищих навчальних закладів України, що здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших державних органів і військових формувань, утворених відповідно до законів України, які у 2017 році здобули освітній ступінь бакалавра (спеціаліста) і прийняті на військову службу в УДО України у період з 1 по 24 липня 2017 року, до матеріалів навчальної справи кандидата довідку про допуск до державної таємниці не додають.

4.1.4 Прийом та реєстрацію документів вступників відбіркова комісія Інституту здійснює з 17 по 24 липня 2017 року з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 17.00 за адресою вул. Петра Болбочана 8, тел.: (044) 281-25-09, 281-25-50.

4.2 ПОРЯДОК ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ З ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, УТВОРЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

ТА ІНШИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

4.2.1 Порядок відбору кандидатів на навчання з органів виконавчої влади, правоохоронних органів, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, визначається нормативно-правовими документами, що діють у відповідних структурах (формуваннях).

4.2.2 Вступники особисто подають до відбіркової комісії Інституту документи за переліком визначеним у п. 4.1.2, окрім рапорту кандидата на ім'я Начальника УДО України про участь у конкурсному відборі для вступу на навчання до Інституту;

4.2.3 Терміни прийому та реєстрації документів вступників, визначені у п. 4.1.4.

4.2.4 Вступники, визначені у п.1.3.3, до матеріалів навчальної справи особисто додають:

- заяву в паперовій формі на ім’я ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка про участь у конкурсному відборі для вступу на навчання до Інституту;

- завірені копії документа про вищу освіту та здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього. Особи,які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повнувищу освіту;

- автобіографію встановленого зразка;

- 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

- вступну конкурсну роботу (додаток 1);

- завірену копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);

- завірену копію паспорта громадянина України;

- примірники наукових публікацій (за наявності);

- інші документи, які підтверджують навчальні та наукові досягнення вступника (за наявності).

4.3 ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ

4.3.1 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, згода на запропоновану Інститутом освітню програму підготовки кваліфікованого фахівця за спеціальністю «Державна безпека», а також надання ним згоди на оприлюднення результатів вступних екзаменів та обробки його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується особистим підписом вступника в заяві на ім’я ректора Університету.

4.3.2 У разі вступу кандидата на навчання за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням),у навчальну справу вступника обов’язково додаються оригінали документів про вищу освіту за здобутим освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та додатки до них;

Зазначені документи зберігаються у навчальній справі вступника протягом терміну навчання та повертаються у встановленому порядку після закінчення навчання в Інституті.

4.3.3 Відбіркова комісія розглядає документи вступників та надає пропозиції Приймальній комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо допуску вступників до участі у відборі на навчання до Інституту.

Оприлюднення відповідних рішень Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється відбірковою комісією Інституту на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Інституту.

4.3.4 На підставі рішення Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка про допуск до участі у конкурсному відборі відбіркова комісія Інституту повідомляє кандидатів про строк та місце прибуття для складання вступних випробувань через кадровий орган або особисто.

4.3.5 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих начальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

4.3.6 Кандидати, які прибули до Інституту для складання вступних випробувань, повинні мати з собою оригінали документів, копії яких, відповідно до п. 4.1.2, п. 4.2.4 Правил прийому, знаходяться у навчальній справі.

4.3.7 Вступникам на період складання вступних випробувань місця у гуртожитку не надаються.

4.3.8 Проїзд до Інституту та у зворотному напрямку, проживання та харчування здійснюється за кошти вступників.

   V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс за освітнім ступенем магістра на денну та заочну (без відриву від виробництва) форми навчання проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів. 17 липня
Закінчення прийому заяв і документів. 24 липня
Проведення Інститутом вступних іспитів. 25 липня - 02 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням. 3 серпня до 1200
Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за державним замовленням. 5 серпня о 1700
Терміни прийому заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа осіб, що склали вступні випробування та не рекомендовані до зарахування за державним замовленням.

3 серпня - 8 серпня

(до 1700)

Зарахування вступників за державним замовленням. 7 серпня до 1200
Дозарахування (можливе при наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 31 серпня

VI. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ТА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.1 Програми і форми вступних випробувань є єдиними для всіх осіб, що беруть участь в конкурсі, незалежно від того, в якому ВНЗ і коли було здобуто вищу освіту за попереднім рівнем/ступенем.

6.1.2 Програми вступних іспитів з іноземних мов фахових та додаткових вступних випробувань затверджуються рішеннями вченої ради Інституту та . розробляються відповідними кафедрами та затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи Університету.

Програми

Програми вступних випробувань оприлюднюються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.1.3 Для конкурсного відбору кандидатів на навчання Інститут проводить вступні випробування, які включають:

- додаткове вступне випробування;

- вступний екзамен з іноземної мови;

- вступне випробування з фаху.

6.1.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час та особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, відмовилися від участі у конкурсі, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

6.1.5. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.1.6. Абітурієнт самостійно обирає тему та виконує вступну конкурсну роботу (додаток 3).

6.1.7. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

6.1.8. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На бланку екзаменаційної роботи такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

6.1.9. Інформація щодо дати, часу і місця проведення вступних випробувань оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

6.1.10. Апеляції на результати вступних випробувань з додаткового іспиту, іноземної мови та фаху розглядаються Апеляційною комісією Інституту.

6.1.11. Додаткові бали (10 балів) за навчальні та наукові досягнення можуть бути нараховані переможцям або призерам:

  • міжнародної студентської олімпіади з фаху;
  • ІІ етапу всеукраїнських студентських олімпіад МОН України з фаху.

Додаткові бали зараховуються тільки за одне досягнення. Рішення про зарахування додаткових балів приймає атестаційна комісія після прийняття вступного випробування з фаху.

Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування за ступенем магістра, формується за формулою:

КБ = ВВ + ДБ;

       де:

ВВ – результат вступного випробування з фаху (за 200-бальною шкалою);

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (10 балів).

Підбиття підсумків конкурсного відбору, встановлення конкурсних оцінок і особистих рейтингів претендентів, конкурсного бала здійснюється атестаційною комісією Інституту після завершення всіх вступних випробувань та оформляється протоколом за встановленою формою.

6.2. ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ.

Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі за цією освітньою програмою.

Додаткове вступне випробування має форму тесту (додаток 1). При цьому час, відведений на додатковий іспит, не може перевищувати 90 хвилин.

6.3. ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

6.3.1. Абітурієнт, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня магістра, складає єдиний іспит в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з іноземної мови – англійської або німецької (додаток 2).

Єдиний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер та у підсумку оцінюється за двобальною шкалою: склав/не склав. При цьому:

-         для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;

-         мінімальна позитивна оцінка (що відповідає рівню В1) складає 76 балів;

-         до екзаменаційної відомості вноситься оцінка 0 (нуль), якщо абітурієнт отримав оцінку нижчу ніж 76 балів і оцінка 1 (один), якщо абітурієнт отримав оцінку 76 або більше балів.

Абітурієнт, який не склав іспит з іноземної мови, автоматично вибуває з конкурсного відбору.

6.3.2. Єдиний іспит з іноземної мови зараховується автоматично, якщо абітурієнт має один із сертифікатів відповідного рівня з переліку, вказаного нижче. При цьому:

-         вступник має засвідчити оригінал сертифіката та надати копію сертифіката до відбіркової комісії протягом терміну подання заяв на вступ (17 липня – 24 липня);

-         термін дії сертифіката ‑ 2 роки;

-         рішення про зарахування іспиту за сертифікатом приймає єдина екзаменаційна комісія з іноземної мови до моменту першого за розкладом іспиту з іноземної мови;

-         рішення про зарахування іспиту за сертифікатом оформляється протоколом засідання єдиної екзаменаційної комісії та оприлюднюється на інформаційних стендах відбіркових комісій;

-         абітурієнт, якому відмовили у зарахуванні іспиту за сертифікатом, має право складати єдиний іспит з іноземної мови.

Іноземна мова Назва міжнародного екзамену Рівень сертифікату, що підтверджує рівень володіння мовою
Англійська мова (АМ) IELTS 5.0 – 9.0
TOEFL cBT 183 - 300
TOEFL pBT 513 – 677
TOEFL iBT 65 – 120
BEC (сертифікат з ділової AM) Preliminary, Vantage, Higher
GeneralCambridgeExams (Кембриджські екзамени)

Сертифікат PET

Сертифікат FCE

Сертифікат CAE

Сертифікат CPE

АМ за професійним спрямуванням в КНУ імені Тараса Шевченка Сертифікати B1-C1
Німецькамова (НМ) TestDaF Сертифікати TDN 3- TDN 6
НМ за професійним спрямуванням в КНУ імені Тараса Шевченка Сертифікати B1-C1

6.4. ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ.

6.4.1. Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному випробувані з фаху, оцінюються за 200-бальною шкалою. Іспит з фаху складається з двох частин:

  • оцінювання змісту вступної конкурсної роботи – 100 балів;
  • захист вступної конкурсної роботи – 100 балів.

При оцінюванні вступної конкурсної роботи враховується низка складових, зокрема:

- формулювання об'єкту і предмету конкурсної роботи, мети, завдань;

- відповідність змісту визначеній тематиці та вимогам до даного типу робіт;

- самостійність та об’єктивність;

- чітка логічність та послідовність побудови роботи i викладу матеріалу;

- глибина та повнота висвітлення проблемних питань;

- точність та стислість формулювань, конкретність викладу матеріалу;

- наявність обґрунтованих висновків та рекомендацій;

- наявність посилань та списку використаних джерел оформленого відповідно до вимог державного стандарту;

- дотримання граматичних і стилістичних правил;

- вміння кандидата висвітлити результати своєї роботи, логічно структурувати доповідь.

Методичні рекомендації щодо виконання вступної конкурсної роботи викладено у додатку 3.

Сукупний час, відведений на складання іспиту з фаху, не може перевищувати 3 (астрономічних) години. Іспит з фаху може проводитися в 2 дні.

Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються права участі в конкурсі за спеціальністю (магістерською програмою).

VIIФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ

7.1. Рейтингові списки вступників формуються відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Інституту.

7.2. Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

  • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
  • конкурсний бал вступника.

7.3. Рейтинговий список вступників впорядковується:

  • за конкурсним балом від більшого до меншого;
  • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені вище додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то відбіркова комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

VIII. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

8.1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються відбірковою комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Інституту. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 7.2.

8.2. Рішення щодо надання рекомендації для зарахування на навчання за ступенем магістра приймається виключно за сформованим за конкурсними оцінками рейтингом особи серед претендентів на здобуття ступеня магістра з обраної освітньої програми і формою навчання.

8.3. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за державним замовленням приймальна комісія ухвалює в термін, визначений розділі 5.

8.4. Максимальна кількість осіб, рекомендованих для зарахування на навчання за державним замовленням, фізичних та юридичних осіб не може перевищувати обсяги, вказані для спеціальності (освітньої програми) у пункті 1.1.

8.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісій та офіційному веб-сайті Інституту (www.indo.univ.kiev.ua).

IX. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

Особи, рекомендовані до зарахування на навчання на місця державного замовлення, які в установлені терміни, визначені у розділі 5, не подали до відбіркової комісії оригінали документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), додатка до нього та інших документів, передбачених у розділі 4 (не виконали вимог для зарахування), втрачають право в поточному році на зарахування за державним замовленням.

У цьому випадку на вакантні місця, що фінансуються за державним замовленням, зараховуються особи, оригінали документів яких після закінчення встановленого терміну знаходяться у відбірковій комісії, у порядку зменшення суми конкурсних балів.

X. ЗАРАХУВАННЯ    ВСТУПНИКІВ ТА НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

10.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії і офіційному веб-сайті www.indo.univ.kiev.ua Інституту у вигляді списку зарахованих у терміни, встановлені у розділі  5 цих правил.

10.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених Правилами прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Інституту за власним бажанням, відраховані з Інституту за власним бажанням. Таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

10.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Інституту, про що видається відповідний наказ.

10.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 10.2-10.3 цього розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Інституту за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

10.5. Інформацію про зарахування вступників відбіркова комісія надсилає (повідомляє) СКЗ ДРОС УДО України і кадровим органам органів виконавчої влади, правоохоронних органів та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, вступники яких рекомендовані до зарахування на місця, визначені договірними зобов’язаннями з Інститутом.

XI. ЗАРАХУВАННЯ ДО ІНСТИТУТУ НА ЗВІЛЬНЕНІ МІСЦЯ ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ДНІВ НАВЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ ВСТУПНИКІВ

11.1. Вступні конкурсні роботи, роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах та фахових випробуваннях, які не зараховані на навчання, зберігаються протягом одного року.

ДОДАТКИ:

 

1. Програма вступних випробувань з іноземної мови

2. Програма вступного випробування з фаху на 2017 рік

3. Програма додаткового вступного випробування з фаху на 2017 рік

 

Начальник Інституту Управління державної охорони України

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

                                                                                              В.А. Чайковський