Вчена рада Інституту

Склад вченої ради Інституту

     Вчена рада Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка  є колегіальним органом управління. Вона створенавідповідно до Закону України “Про вищу освіту”, інших нормативно-правових актів  України, Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Положення про Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

         Головним завданням і метою діяльності вченої ради є вирішення основнихперспективних і поточних напрямів організації діяльності Інституту з питань управлінської, освітньої, науково-методичної, наукової, виховної, фінансово-господарської  роботи.

      Очолює вчену раду голова – начальник Інституту, кандидат психологічних наук, полковник Чайковський Владислав Анатолійович. Організовує її роботу учений секретар –  кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та загально-правових дициплін Інституту Хойнацька Людмила Михайлівна.

     До складу вченої ради Інституту входять за посадою:

Пугач Сергій Миколайович –  полковник, перший заступник начальника Інституту;

Плахута Ігор Вікторович – генерал-майор, заступник начальника Інституту;

Ємчук Олег Ігорович – полковник, начальник Центру первинної та професійної підготовки Інституту;

Микитюк Микола Андрійович –  кандидат юридичних наук, полковник,   начальник кафедри організації державної охоронної діяльності та безпеки;

Кисленко Дмитро Петрович   – кандидат юридичних наук, майор,  начальник кафедри  тактико-спеціальної підготовки;

Кузнецов Віталій Володимирович - доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних та загально-правових дисцилін;

Якименко Оксана Альбертівна – головний бухгалтер;

Григораш Аліна Василівна – директор бібліотеки;

 

       Виборні представники, які представляють наукових  працівників Інституту

Горова Оксана Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент,  провідний науковий співробітник відділення інформаційно-правового забезпечення та міжнародних зв'язків. 

       Виборні представники, які представляють  науково- педагогічних працівників Інституту

Хойнацька Людмила Михайлівна - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних та загально-правових дисциплін.

       Виборні представники, які представляють аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів

Месь Анатолій Васильович –  полковник,  доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки.

        Виборні представники, які представляють інших працівників Інституту

Кізілов Олексій Валерійович - полковник, начальник курсу.

        Виборні представники, які представляють орган студентського самоврядування

 

 

  Сьогодні вчена рада Інституту спрямовує зусилля на модернізацію освітньої системи у вузі та виконання завдань, поставлених перед навчальним закладом. Основні напрями діяльності вченої ради Інституту, членство в ній, план роботи та його затвердження, прийняття рішень і їх реалізація, інші питання щодо її функціонування  визначаються Положенням про Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Положенням про вчену радуІнституту. 

  ______________________________________________________________________________________________

 

 

УХВАЛЕНО

на засіданні вченої ради Інституту УДО України КНУ імені Тараса Шевченка

від 11.02.2016, протокол  №1

Уведено в дію розпорядженням Начальника Інституту УДО України КНУ імені Тараса Шевченка полковника

В.А. Чайковського

                                                                                 від 25 лютого 2016 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про вчену раду Інституту

Управління державної охорони України

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Загальні положення

 1. Вчена рада Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – вчена рада) є колегіальним органом управління. Вона створюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, інших нормативно-правових актів  України, Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Положення про Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут).
 2. Головним завданням і метою діяльності вченої ради є вирішення основних перспективних і поточних напрямів організації діяльності Інституту з питань управлінської, освітньої, науково-методичної, наукової, виховної, фінансово-господарської та кадрової роботи.
 3. Основні напрями діяльності вченої ради Інституту, членство в ній, план роботи та його затвердження, прийняття рішень і їх реалізація, інші питання щодо функціонування вченої ради Інституту визначаються Положенням про Інститут і цим Положенням.
 4. Вчена рада Інституту утворюється строком на п’ять років. Її персональний склад, оновлення та внесення змін затверджуються наказами начальника Інституту протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Ради.
 5. Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради Інституту, на строк її повноважень.
 6. Роботу вченої ради Інституту організовує учений секретар, який обирається зі складу її постійних членів, що мають науковий ступінь та (або) вчене звання.
 7. До складу вченої ради Інституту входять за посадами: начальник Інституту, його заступники, директор ВПУДО, директор бібліотеки; головний бухгалтер; представники ради слухачів (курсантів, студентів); а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа начальників (завідувачів) кафедр, професорів, доцентів; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і працюють у ньому на постійній основі відповідно до квот. При цьому не менше ніж 75 % загальної чисельності складу вченої ради мають становити науково-педагогічні та наукові працівники Інституту і не менше ніж 10 % – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Інституті. Виборні представники до складу вченої ради Інституту обираються у структурних підрозділах, де вони працюють, а виборні представники – із числа осіб, які навчаються в Інституті,  радою слухачів (курсантів, студентів). У разі вибуття (відкликання) члена ради до закінчення терміну його повноважень поповнення ради до встановленої чисельності здійснюється  в такому ж порядку, як і при формуванні складу ради.

У випадку вибуття більше 50 % складу вченої ради, вона припиняє свою діяльність. Загальними зборами колективу Інституту обирається (за поданням структурних підрозділів) новий склад вченої ради, який затверджується наказом начальника Інституту.

2. Основні завдання вченої ради

Вчена рада Інституту відповідно до покладених на неї завдань:

2.1.  Обговорює перспективні та річні плани роботи Інституту; звіти з навчально-виховної, навчально-методичної, науково-дослідної, фінансово-господарської діяльності; визначає шляхи вдосконалення та покращення цих видів діяльності.

2.2.   Розглядає проекти навчальних планів і програм навчальних дисциплін; звіти проведення практик і стажувань; підсумки атестації випускників; наслідки перевірок і контролю навчального процесу, інспектування, ліцензування, атестації та акредитації Інституту.

 1. Розглядає та вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів Інституту; проекти положень про структурні підрозділи Інституту; відкриття та закриття окремих спеціальностей; зміни ліцензійного плану прийому.
 2. Розглядає результати експертизи змісту підготовки фахівців різних рівнів кваліфікації за певним фаховим спрямуванням, напрямами (спеціальностями) та вносить пропозиції щодо його вдосконалення.
 3. Вирішує питання організації освітнього процесу, в тому числі про зміни співвідношення різних видів навчальних занять і норм в обсягах навчальної роботи, що виконується керівним і науково-педагогічним складом.
 4. Здійснює контроль за заходами та механізмами впровадження новітніх технологій навчання, проведення освітньої діяльності з навчальної, методичної, наукової та виховної роботи.
 5. Обговорює питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації професій «охоронник» та «охоронець» для потреб Управління державної охорони України, а за наявності відповідних угод – для інших правоохоронних органів, установ, підприємств і організацій України, незалежно від форми їхньої власності, та зарубіжних країн.
 6. Розглядає результати експертизи наукових робіт, підручників, посібників, інших навчально-методичних розробок за заявленими напрямами (спеціальностями) та освітньо-кваліфікаційнимирівнями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців; питання підготовки й видання підручників, посібників і монографій.

2.9.   Розглядає пропозиції (клопотання) про направлення військовослужбовців і працівниківІнституту в докторантуру та аспірантуру Університету, докторантуру та аспірантуру (ад’юнктуру) інших вищих навчальних закладів або переведення їх на посади наукових співробітників для підготовки докторських дисертацій.

 1. Розглядає та затверджує теми дисертацій, індивідуальні плани аспірантів, ад’юнктів, здобувачів, докторантів; затверджує наукових керівників (консультантів).
 2. Приймає рішення про рекомендацію для розгляду на Вченій раді Університету кандидатів на присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника, інших видів морального та матеріального стимулювання.

2.12.Рекомендує для розгляду на Вченій раді Університету кандидатів на одержання іменних стипендій з числа аспірантів (ад’юнктів), докторантів і слухачів.

2.13. Розглядає та приймає рішення з інших питань, пов’язаних з діяльністю Інституту відповідно до Статуту Університету та Положення про Інститут.

3. Права вченої ради

Вчена рада має право:

 1. Схвалювати навчальні плани підготовки фахівців для затвердження ректором Університету.
 2. Розглядати питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи.
 3. Вносити на розгляд Вченої ради Університету пропозиції щодо відкриття нових освітніх програм.
 4. Визначати теми наукових досліджень та затверджувати звіти про їх виконання.
 5. Затверджувати теми дисертацій, індивідуальні плани аспірантів, ад’юнктів, здобувачів, докторантів; затверджувати наукових керівників (консультантів) аспірантів, докторантів, здобувачів; проводити атестацію аспірантів, ад’юнктів, здобувачів, докторантів.
 6. Розглядати кандидатури та вносити Вченій раді Університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника.
 7. Отримувати від структурних підрозділів Інституту, для підготовки питань порядку денного засідання ради, необхідні матеріали й документацію щодо їх діяльності.
 8. Повертати доповідачам та експертам на доопрацювання подані ними на розгляд матеріали.

4. Організація роботи

 1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах поєднання досягнень науки, освіти та передового практичного досвіду, співвідношення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, планової роботи для розв’язання управлінських, освітніх, наукових, фінансових та інших питань діяльності Інституту.
 2. Вчена рада збирається на засідання, як правило, один раз на місяць. Для розв’язання невідкладних питань голова вченої ради може скликати позачергове засідання.
 3. Питання на засіданнях вченої ради розглядають згідно з планом її роботи, який складається на навчальний рік. Порядок денний засідання вченої ради формується головою вченої ради з урахуванням пропозицій заступників начальника Інституту, керівників структурних підрозділів і членів вченої ради. Порядок денний, матеріали та письмову інформацію, проекти рішень і списки запрошених осіб учений секретар подає не пізніше ніж за п’ять днів до дня проведення засідання вченої ради та доповідає її голові.
 4. На засіданні ради в обов’язковому порядку розглядаються питання про стан виконання її рішень, що були прийняті в ході проведення попередніх засідань та затверджені начальником Інституту.
 5. За дорученням голови вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на її засіданнях забезпечують заступники начальника Інституту та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з ученим секретарем ради (за участю, у разі потреби, працівників структурних підрозділів Інституту).
 6. Керівники, які готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану проблем, що підлягають обговоренню, та надання конкретних пропозицій з усунення наявних недоліків.
 7. З кожного із внесених для обговорення питань готується письмова інформація та проект рішення вченої ради. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, за наявності – стан справ щодо виконання попередніх рішень. У разі невиконання доручень попередніх рішень, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, пропозиції про застосування до них у встановленому порядку заходів впливу, а також нові терміни виконання доручень (завдань).
 8. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників стосовно питання, що обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за забезпечення контролю.
 9. У разі покладення контролю одночасно на двох і більше посадових осіб, вказуються відповідальний за виконання рішення ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.
 10. Засідання вченої ради проводить її голова, а в разі його відсутності проведення засідань може бути доручено заступникові начальника Інституту. На початку засідання розглядають і затверджують порядок денний та регламент роботи. Рішення вченої ради з питань порядку денного  приймаються на її засіданні після обговорення. Таке рішення є правомірним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її складу. Рішення приймають простою більшістю голосів, уводяться в дію наказами начальника Інституту, набирають чинності з моменту їх підписання, якщо не встановлено інших термінів, і надсилаються виконавцям.
 11. Головуючий на засіданні вченої ради: відкриває, неупереджено веде та закриває засідання вченої ради, оголошує перерви в її роботі; забезпечує розгляд питань порядку денного; надає слово для доповідей (співдоповідей), інформувань, виступів, оголошує наступних промовців; виносить на обговорення проекти рішень, забезпечує їх обговорення та голосування щодо їх прийняття; робить офіційні повідомлення з питань діяльності вченої ради.
 12. Засідання вченої ради проводяться державною мовою. У разі, якщо промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою.
 13. На засіданні вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на її секретаря. Протокол і рішення вченої ради підписує її голова (особа, яка вела засідання) і учений секретар. Протоколи зберігаються постійно на умовах архівних документів.     
 14. Відповідальність за виконання рішень ради покладається на заступників начальника за напрямками роботи, керівників структурних підрозділів Інституту, а також на осіб, які зазначені в рішеннях. Контроль за виконанням доручень голови, що даються на засіданнях, облік і збереження протоколів забезпечується ученим секретарем ради.
 15. Засідання вченої ради є правомочним, якщо в його роботі взяло участь не менш як дві третини її складу. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, які брали участь у засіданні. Матеріали засідань ради зберігаються з дотриманням вимог Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи ”.
 16. Учений секретар вченої ради у своїй роботі керується Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, цим Положенням і нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. У своїй діяльності він підпорядковується голові вченої ради.

            На ученого секретаря покладаються функції:

- планування основних напрямів діяльності вченої ради;

- підготовка, спільно із зацікавленими підрозділами, проектів наказів, розпоряджень, поточних  управлінських рішень та інших документів за напрямами роботи ради;

- координування та узагальнення пропозицій до плану роботи вченої ради, розгляду питань на їх засіданнях;

- організація проведення засідань вченої ради, у тому числі: планування порядку денного; визначення термінів підготовки питань, відповідальних за підготовку питань, доповідачів і співдоповідачів; підготовка та узагальнення проектів рішень і необхідних документів до засідання вченої ради;

-  протоколювання засідань вченої ради, облік і збереження протоколів та необхідних матеріалів до них.

У межах своєї компетенції учений секретар готує відповідні документи з питань управлінської діяльності, а також отримує у встановленому порядку від структурних підрозділів необхідну інформацію щодо їх діяльності та інші матеріали для вирішення поставлених перед ним завдань. Опрацьовує та надає на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо вдосконалення організації виконання завдань, що стоять перед Інститутом.

Учений секретар вченої ради зобов’язаний:

- брати участь в організаційному забезпеченні колегіального обговорення та вирішення основних проблем діяльності Інституту, забезпечувати проведення засідань вченої ради, доопрацьовувати та підписувати її рішення;

- уносити на розгляд вченої ради пропозиції щодо кандидатур, представлених до присвоєння вчених звань, надавати методичну та практичну допомогу здобувачам у підготовці та оформленні необхідних документів та атестаційних справ;

- забезпечувати направлення матеріалів здобувачів учених звань професора, доцента, старшого дослідника для  розгляду Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

- формувати пропозиції до плану роботи вченої ради, вносити пропозиції щодо порядку денного засідань і проектів рішень;

- організовувати та здійснювати контроль за виконанням рішень вченої ради, веденням документації та оформленням матеріалів.

5. Порядок внесення змін і доповнень

Зміни й доповнення до цього Положення вносяться за поданням голови вченої ради та (або) її членів і після розгляду схвалюються вченою радою Інституту.

Голова вченої ради

кандидат психологічних наук                                         В.А. Чайковський