ПРО ІНСТИТУТ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
(ВИТЯГ)

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут)  розроблене відпо­відно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2013 № 1190/560, наказів та розпоряджень Управління державної охорони України, Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет), інших нормативно-правових актів і ґрун­тується на гуманістичних, демократичних традиціях світової, вітчизняної освіти, науки та культури.

1.2. Положення визначає основні завдання, юридичний статус та функції Інституту, його структуру й органи управління, права та обов’язки керівника навчального закладу, організацію освітнього процесу, методичної та наукової діяльності, джерела фінансування, а також інші питання його функціонування.

1.3. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Управління державної охорони України (далі − УДО України) та цим Положенням.

1.4. Інститут є відокремленим військовим навчальним підрозділом Університету, який утримується відповідно до кошторису та штату, у межах загальної структури та чисельності особового складу УДО України.

1.5. Загальне управління Інститутом здійснюється УДО України,  Університетом.

 

 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

 1. Інститут є юридичною особою, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Юридична адреса: 01013, Київ, вул. Володимирська, 60.

Місцезнаходження: 01601-МСП, Київ, вул. П. Болбочана, 8 (Командарма Каменєва, 8).

 1. Інститут має свій прапор, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, свою символіку та веб-сайт.
 2. За Інститутом, з метою забезпечення його діяльності, передбаченої цим Положенням, закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше майно.
 3. Майно, що знаходиться в державній та комунальній власності й передане в оперативне управління Інституту, не підлягає вилученню або передаванню будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.
 4.  Держава в особі відповідних органів державної влади встановлює пільги в оподаткуванні, сплаті платежів, митних зборів для вищих навчальних закладів.
 5. Інститут приймає на навчання слухачів (курсантів, студентів), а також надає освітні послуги, пов’язані зі здобуттям професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації, відповідно до ліцензійних умов.
 6. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Інституту приймається відповідно до чинного законодавства України. 

5. ОСВІТНЯ, НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ

5.1.  Освітня діяльність

 1. Освітня діяльність в Інституті реалізується у формі навчально-виховного процесу, охоплює навчальну, виховну, науково-методичну роботу, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. Вона здійснюється на підставі ліцензій на освітню діяльність, акредитації напрямів і спеціальностей підготовки та забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями.
 2. Навчально-виховний процес в Інституті – це система організаційних і педагогічних заходів, що спрямовані на реалізацію стандартів освіти як сукупності норм, які визначають зміст навчання, засоби діагностики якості освіти фахівців і нормативний термін навчання.
 3. Навчально-виховний процес в Інституті забезпечує здобуття слухачами (курсантами, студентами) знань, умінь і практичних навичок у гуманітарній, соціальній, науково-технічній та інших сферах, які визначають здатність особи успішно здійснювати професійну діяльність, а також її інтелектуальний, моральний, духовний, естетичний та фізичний розвиток.
 4. Зміст освіти фахівців встановлюється стандартами освітньої діяльності Інституту, інших нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та УДО України.
 5. Зміст навчання та методологія його засвоєння визначаються освітньою програмою, навчальними планами та програмами навчальних дисциплін, іншими нормативно-правовими актами та відповідною навчальною та навчально-методичною літературою.
 6. Підготовка фахівців в Інституті здійснюється за денною (очною) та заочною формами навчання.
  1. Інститут має право надавати платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, і поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів.
  2. Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами навчального закладу, що діють на підставі цього Положення, відповідно до законодавства.
  3. Платні освітні та інші послуги надаються Інститутом за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
  4. Загальна сума сплачуваних коштів за весь термін навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щорічно, щосеместрово, щомісячно) встановлюються в договорі (контракті), що укладається між Інститутом і фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
  5. Загальна сума сплачуваних коштів за весь термін навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації встановлюється Інститутом у національній валюті.
 7. Інститут має право змінювати плату за навчання в порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

5.2. Наукова та науково-технічна діяльність

 1. Наукова та науково-технічна діяльність є одним з основних видів освітньої діяльності Інституту та службовим обов’язком наукових і науково-педагогічних працівників, головним засобом досягнення необхідного рівня якості підготовки фахівців. До проведення наукової роботи можуть залучатися слухачі (курсанти, студенти).
 2. Наукова й науково-технічна діяльність в Інституті організовується та проводиться відповідно до чинного законодавства України.

Керівництво науковою та науково-технічною діяльністю здійснює начальник Інституту через своїх заступників за напрямами діяльності.

 1. Головними завданнями наукової та науково-технічної діяльності є:

проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу;

дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку освіти у сфері охоронної діяльності;

узагальнення досягнень зарубіжних країн у напрямі організації та розвитку охоронних структур, способів здійснення охоронної діяльності;

організація інформаційно-рекламної та видавничої діяльності щодо пропаганди досягнень науковців Інституту шляхом видання монографій, збірників наукових праць, підручників та інших наукових і науково-методичних матеріалів;

створення сучасної науково-експериментальної та навчально-лабораторної бази та їх ефективне використання.

 1. Основними формами наукової та науково-технічної діяльності в Інституті є:

виконання науково-дослідних робіт;

здійснення науково-методичного забезпечення випробувань нових зразків засобів безпеки та охорони, іншої спеціальної техніки;

розроблення теоретичних праць, монографій, дисертацій, довідників, енциклопедій, енциклопедичних словників, наукових статей, наукових повідомлень, підручників, навчальних посібників тощо, програмного забезпечення, а також участь у розробленні статутних (нормативних) документів за планами відповідних підрозділів УДО України;

аналіз, узагальнення й розповсюдження досвіду наукової та науково-технічної діяльності, його втілення в практику підрозділів УДО України та освітній процес Інституту;

підготовка та проведення наукових конференцій, семінарів тощо;

проведення наукових досліджень під час проведення заходів оперативно-службової, бойової та професійної підготовки підрозділів та органів управління, відпрацювання практичних рекомендацій щодо їх удосконалення;

підготовка рецензій на наукові праці;

патентно-ліцензійна, винахідницька й раціоналізаторська робота тощо.

 1. Наукова та науково-технічна діяльність Інституту будується за принципом інтеграції науки й освіти, що реалізується шляхом:

безпосередньої участі науково-педагогічних працівників, слухачів (курсантів, студентів) у науковій роботі кафедр і лабораторії;

участі наукових співробітників Інституту в освітньо-виховному процесі;

розроблення та впровадження в освітньо-виховний процес нових інформаційних технологій та технічних засобів навчання, створених у результаті наукових досліджень;

створення навчально-науково-виробничих комплексів, центрів та інших структур спільно з іншими вищими навчальними закладами та науково-дослідними організаціями.

 1. За результатами досліджень розробляються та подаються підсумкові, проміжні (часткові) звіти або робочі матеріали щодо окремих етапів роботи.
 2. Наукова та науково-технічна діяльність Інституту за договорами, укладеними з іншими організаціями, може передбачати:

виконання робіт щодо створення науково-технічної продукції;

проведення теоретичних та експериментальних робіт, спрямованих на прискорення науково-технічного прогресу, створення науково-технічної продукції подвійного призначення, техніки та технології тощо;

заходи щодо підвищення якості підготовки фахівців;

розроблення іншої продукції в інтересах розвитку науково-експериментальної та навчальної бази;

удосконалення інфраструктури Інституту, поліпшення соціальних і побутових умов особового складу.

5.3. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу в Інституті є:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Інституті;

фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу за освітньо-професійними програмами;

інші працівники Інституту.

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.

5.3.1. Постійний склад

Постійний склад Інституту включає: науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, адміністративно-управлінський склад та інший особовий склад, що забезпечує навчальний процес.

Науково-педагогічні працівники– це особи, які за основним місцем роботи в Інституті провадять освітню, науково-методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

Педагогічні працівники– це особи, які за основним місцем роботи в Інституті провадять освітню, методичну та організаційну діяльність.

Наукові працівники– це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-організаційну діяльність і мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науково-педагогічних працівників  Інституту регулюється законодавством про наукову і науково-технічну та інноваційну діяльність.

Права та обов’язки науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників і військовослужбовців визначені в Законах України «Про вищу освіту», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутами Збройних Сил  України (для військовослужбовців), нормативно-правовими актами УДО України, Статутом Університету та цим Положенням.

Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники із числа військовослужбовців під час проведення занять зі слухачами (курсантами, студентами) є їхніми прямими начальниками.

Вказівки науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників із числа військовослужбовців і працівників під час проведення навчальних занять зі слухачами (курсантами, студентами) є обов’язковими для виконання.

 

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.    Інститут має право здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, установлювати прямі зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

7.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва Інституту є:

участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжвузівського обміну слухачами (курсантами, студентами), педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;

проведення спільних наукових досліджень;

організація міжнародних конференцій, круглих столів та інших заходів;

участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;

спільна видавнича діяльність;

надання освітніх послуг іноземним громадянам в Україні;

створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;

відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між вищими навчальними закладами та іноземними партнерами;

залучення педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі у вищих навчальних закладах України;

направлення слухачів (курсантів, студентів), які навчаються в Інституті, на навчання в закордонних вищих навчальних закладах;

сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;

інші напрями та форми, не заборонені законом.

7.3. Підготовка фахівців із зарубіжних країн в Інституті здійснюється за міждержавними угодами, угодами УДО України або Інституту, укладеними відповідно до чинного законодавства, з іноземними навчальними закладами, громадянами, установами та організаціями, незалежно від форм їх власності.