Запрошуємо до громадського обговорення проєкт освітньо-професійної програми «Фізична та майнова безпека» на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» в галузі знань 25 «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальністю 256 «Національна безпека», спеціалізація 256.05 «У сфері забезпечення особистої та майнової безпеки»

«ПРОЄКТ Освітньо-професійної програми ''Фізична та майнова безпека''.doc»

Розпорядчі документи, якими регулюється освітня діяльність в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 1. Положенням про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, введеного в дію наказом від 31 серпня 2018 року № 716-32 (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf);
 2. Положенням про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/POLOJENNIA-2010-1);
 3. Порядок поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у КНУ імені Тараса Шевченка, затвердженого рішенням Вченої ради КНУ 14 січня 2019 року (http://vstup.univ.kiev.ua/userfiles/files/instruction.pdf);
 4. Положенням про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки, затвердженого наказом МОН України від 18 січня 2018 року № 54 (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-poryadok-vidrahuvannya-pererivannya-navchannya-ponovlennya-i-perevedennya-osib-yaki-navchayutsya-u-zakladah-vishoyi-osviti-takozh-nadannya-yim-akademichnoyi-vidpustki);
 5. Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у КНУ імені Тараса Шевченка, затвердженого ректором КНУ імені Тараса Шевченка 29 червня 2016 року (http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=798&lang=uk);
 6. Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУ імені Тараса Шевченка, затвердженого ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 червня 2016 року (http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=804&lang=uk);
 7. Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf), затвердженим наказом ректора від 08.07.2019 за № 603-32;
 8. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 3 листопада 2014 року (http://www.nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20pro%20DEK.doc);
 9. Етичний кодекс університетської спільноти (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-community.pdf);
 10. Сервіс пошуку ознак плагіату «Unicheck». Доступ за посиланням: https://unicheck.com/uk-ua.;
 11. Молодіжний центр культурно-естетичного виховання (http://www.univ.kiev.ua/ua/dep/molod-center);
 12. Положення про студентське містечко та студентський гуртожиток КНУ, правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка (https://studmisto.knu.ua/documents/regulation-documents/257-pravyla-vnutrishnoho-rozporiadku);
 13. Інститут психіатрії (http://univ.kiev.ua/ua/departments/psychiatry);
 14. Університетська клініка (http://univ.kiev.ua/ua/departments/uc)